Hoạt động Marketing ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Đối tượng của Marketing không còn là 4P cổ điển nữa, mà đã mở rộng rất nhiều, bao gồm cả trải nghiệm và hành trình tiêu dùng của khách hàng. Nhưng có một thực tế là ở hầu hét các công ty hiện nay, bộ phận Marketing chưa phát huy hết chức năng của nó, thậm chí Marketing vẫn chưa có hướng đi rõ ràng. Và điều đó khiến các doanh nghiệp ngày càng luẩn quẩn hơn.

Với quan điểm Marketing là sự xác định thị trường, sự hấp dẫn, thu hút và giữ chân khách hàng, Navicore cung cấp dịch vụ tư vấn “Giải pháp Marketing tổng thể” cho các doanh nghiệp:

- Chiến lược marketing tổng thể
- Phân khúc thị trường và chiến lược thị trường mục tiêu
- Thương hiệu và định vị thường hiệu
- Xây dựng kế hoạch marketing
- Phân tích tình huống Marketing
- Đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới